Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών σχολείων Με την από 7/3/2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται η κατανομή ποσού 20.000.000 ευρώ . Για τα σχολεία του Δήμου μας αντιστοιχεί το ποσό των 133.794,43 ευρώ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αθήνα 7 Μαρτίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              Αριθμ. Πρωτ.: 9184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: B. Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213 136 4733
FAX : 210 3744713

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων τους.
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ
                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές
συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και
τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) περί μειονοτικών
σχολείων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄).
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και
αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
1
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΝ-0Η7
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών", ποσό 20.000.000,00 € σε όλους τους
Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 ........
59809        ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ        133.794,43

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΣΕΠ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ»